Tecnologia


Per a totes aquelles empreses que necessiten Nitrogen per a la seva activitat diària, poder-ne disposar de manera constant sense tenir que dependre de tercers, representa un gran benefici i un estalvi de diners i temps.

Gràcies a les solucions a mida d’obtenció de Nitrogen que oferim a Nitromatic, els nostres clients poden disposar de Nitrogen de màxima qualitat de manera fiable, en qualsevol moment, reduint els riscos logístics, de manipulació i emmagatzematge, generant així un important estalvi i una màxima eficiència.

A Nitromatic disposem de les dos tecnologies principals per a l’obtenció de Nitrogen a partir de l’aire comprimit: PSA i MEMBRANA.


P.S.A – ADSORCIÓ PER CANVI DE PRESSIÓ

La tecnologia PSA es basa en l’ús d’un tamís de carboni molecular (CMS) per separar les molècules de nitrogen i oxigen de l’aire comprimit. La tecnologia PSA atrapa l’oxigen del flux de l’aire comprimit mitjançant l’adsorció, que te lloc quant les molècules de l’oxigen s’adhereixen al tamís molecular de carboni.

Aquest procés es realitza en dos dipòsits a pressió on es troba el CMS (Carbon Molecular Sieve) i és allà on es produeix la separació dels dos gasos per a que a continuació passi a utilitzar-se el N2 i el O2 sigui expulsat fora del sistema.MEMBRANA

El principi de funcionament de la tecnologia de separació per membrana, es basa en un filtratge realitzat per una gran quantitat de fibres buides, que permeten la separació del Nitrogen respecte als altres gasos existents en l’Aire Comprimit, d’una manera senzilla.

Quant entra l’aire comprimit en el mòdul, aquest conté Nitrogen, Oxigen i altres petites quantitats d’altres gasos, com el Vapor d’Aigua, Heli i gasos residuals. Aquests últims passen ràpidament a través de la paret de la Membrana, mentre que el Nitrogen es queda darrera degut a la seva estructura molecular.MEMBRANA VS PSA

La tecnologia de Membrana és generalment adequada per aplicacions que requereixen una concentració màxima d’oxigen residual entre el 5% i el 2%.

Per altra banda, la tecnologia PSA és adequada per concentracions màximes d’oxigen residual entre 1% i 10ppm.

 MEMBRANA VS PSA